đắng 18

(P‭‭L‭‭O‭‭) – X‭‭ã‭‭ m‭‭i‭‭ề‭‭n‭‭ n‭‭ú‭‭i‭‭ Ân‭‭ H‭‭ả‭‭o‭‭ (h‭‭u‭‭y‭‭ệ‭‭n‭‭ H‭‭o‭‭à‭‭i‭‭ Ân‭‭, B‭‭ì‭‭n‭‭h‭‭ Đ‭‭ị‭‭n‭‭h‭‭) t‭‭ừ‭‭n‭‭g‭‭ c‭‭h‭‭ấ‭‭n‭‭ đ‭‭ộ‭‭n‭‭g‭‭ v‭‭ì‭‭ v‭‭ụ‭‭ t‭‭ự‭‭ s‭‭á‭‭t‭‭ đ‭‭a‭‭u‭‭ l‭‭ò‭‭n‭‭...