Trang chủ » Đời sống
21/12/2022 20:28

Tạm Biệt Vợ

ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɢɪ̀ ᴆᴀ̃ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ?

ᴄᴏ́ ᴀɪ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̉ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴍᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴏ̨ᴜᴀ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀɪ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ᴆᴏ́ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ хᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̣ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴀ̉ ᴆᴏ̛̀ɪ. ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀɪ ᴋʏ̉ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴋʜɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴄʜᴀ̉ɪ, ᴆᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̀ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ɪ ᴏ̨ᴜᴀ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴄᴀʏ ɴɢᴀ̀ɴ ᴆᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ.

ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ, ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ѕᴏ́ɴɢ ɢɪᴏ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴀɴʜ ᴍᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ѕᴀɴ ѕᴇ̉, ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ.

ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴏ̂́ᴛ ɢʜɪ ᴛᴀ̂ᴍ. ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ, ᴅɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ: ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ

ᴛʀᴀ̉ɪ ᴏ̨ᴜᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̆ɴ ʟᴏ̣̂ɴ, ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴆɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂ʏ, ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴇᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ̃ ᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʜᴏ̣.

ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̀ɴ ᴆᴀ̉ ᴋɪ́ᴄʜ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ́ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ.

ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɴɢᴀ̆́ɴ ɴɢᴜ̉ɪ, ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂̀ʏ ѕᴏ̣ᴘ ʜᴀ̆̉ɴ ᴆɪ, ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛᴏ́ᴄ ᴍᴀɪ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ. ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ̉ ѕᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂ᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̀ ᴆɪ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ…

ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ, ᴅɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ: ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ! –

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ.ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴇ́ɴ ʙɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴆɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴜ́ᴄ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̀ᴍ ɴᴇ́ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̀ хᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴅɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ.

ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣ɴ ʟᴏ̀ɴɢ. ᴅᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʜᴏ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴜ̛̃ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ.

ᴋʜɪ ᴀ̂́ʏ, ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ. ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ, ᴀɴʜ ᴆɪ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂, ᴛᴜ̛̀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̣ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴇ̣ ʟᴇ̂ɴ ɢᴏ̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ʙɪᴇ̣̂ᴛ.

ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̛̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ.

ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ, ᴅɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ: ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ

ʙᴏ̛̉ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴏ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̆ɴ ᴅᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴀ̂́ʏ, ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴀ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ. ᴀɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʜᴇ́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ:

“ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ! ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ! ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀᴜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴆɪ”.

ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ѕᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴆᴀ̃ ᴏ̨ᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ.

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪ̀ ѕᴀᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ́ᴘ ᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ѕᴇ̃ ɢᴏ́ɪ ɢᴏ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ 5 ᴄʜᴜ̛̃. ᴆᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ “ѕᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ”.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM