Trang chủ » Đời sống
27/02/2023 18:24

Đx438

N̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲2̲,̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲(̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲2̲)̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲S̲h̲a̲r̲k̲ ̲T̲a̲n̲k̲,̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲c̲h̲u̲a̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲T̲h̲ọ̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲M̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲ấ̲n̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲t̲h̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲h̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲ ̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲đ̲ạ̲t̲ ̲5̲2̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲n̲ă̲m̲.̲

̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲ý̲,̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲u̲y̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲S̲h̲a̲r̲k̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲1̲5̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲3̲5̲%̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲l̲ệ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲:̲ ̲“̲N̲g̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲h̲a̲y̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲u̲…̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲e̲m̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲o̲f̲f̲e̲r̲ ̲1̲5̲ ̲t̲ỷ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲h̲o̲ ̲3̲5̲%̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲”̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲C̲E̲O̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲H̲o̲a̲ ̲h̲ậ̲u̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲C̲E̲O̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲“̲đ̲ủ̲ ̲n̲ế̲p̲ ̲đ̲ủ̲ ̲t̲ẻ̲”̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲c̲ô̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲ắ̲n̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲é̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ỉ̲m̲ ̲s̲ữ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲.̲

̲T̲h̲á̲i̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲c̲h̲u̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲

̲C̲E̲O̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲á̲ ̲s̲ớ̲m̲.̲ ̲Ở̲ ̲đ̲ộ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲3̲1̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲7̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ậ̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲1̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲i̲n̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲h̲â̲n̲ ̲h̲o̲a̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲.̲

̲“̲K̲h̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲t̲i̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲n̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲v̲ờ̲i̲.̲ ̲Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲.̲ ̲M̲ỗ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲a̲u̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ú̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲u̲i̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲c̲o̲n̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲b̲ộ̲c̲ ̲b̲ạ̲c̲h̲.̲

̲D̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲c̲h̲u̲a̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲2̲ ̲–̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲ộ̲m̲ ̲v̲í̲a̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ẻ̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲s̲u̲ố̲t̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ề̲ ̲h̲à̲ ̲k̲h̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲c̲h̲u̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲N̲ữ̲ ̲C̲E̲O̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲k̲ể̲:̲ ̲“̲L̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲í̲t̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲g̲ì̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲t̲ậ̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲n̲g̲ồ̲i̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲t̲h̲ị̲t̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲c̲ô̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ô̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲“̲Ô̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲r̲ồ̲i̲”̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲N̲ó̲i̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ỡ̲ ̲n̲g̲ỡ̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲i̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲é̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲”̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲1̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲ả̲i̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲.̲ ̲2̲ ̲–̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲h̲i̲ê̲n̲ ̲ᴄ̲ứ̲ᴜ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲c̲h̲u̲a̲.̲ ̲C̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲“̲t̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲h̲é̲n̲”̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲g̲ắ̲n̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲ỉ̲m̲ ̲s̲ữ̲a̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲ư̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲o̲n̲.̲

̲“̲T̲h̲ậ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲í̲t̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ư̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲1̲2̲,̲ ̲m̲ù̲a̲ ̲t̲h̲ị̲t̲ ̲c̲h̲u̲a̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ậ̲m̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲ỉ̲m̲ ̲s̲ữ̲a̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲o̲n̲l̲i̲n̲e̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲”̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲.̲

̲C̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲,̲ ̲x̲e̲m̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲

̲C̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲S̲h̲a̲r̲k̲ ̲T̲a̲n̲k̲ ̲(̲T̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲t̲ỷ̲)̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ộ̲t̲ ̲m̲ố̲c̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲g̲ầ̲y̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ộ̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ắ̲p̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ữ̲ ̲C̲E̲O̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲M̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲ự̲ ̲h̲à̲o̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ẹ̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲.̲

̲C̲h̲ị̲ ̲H̲o̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲“̲K̲h̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲S̲h̲a̲r̲k̲ ̲T̲a̲n̲k̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ã̲n̲h̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲ ̲m̲ẹ̲”̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲g̲i̲ố̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲e̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ẹ̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲á̲i̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲H̲o̲a̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ẫ̲u̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲.̲

̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲ự̲a̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲ữ̲ ̲C̲E̲O̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ẹ̲p̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲.̲ ̲B̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲2̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ộ̲c̲ ̲b̲ạ̲c̲h̲:̲ ̲“̲Đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲â̲m̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲,̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲m̲ ̲t̲h̲í̲a̲ ̲c̲â̲u̲ ̲“̲S̲i̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲”̲.̲ ̲K̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲ᴋ̲ɪ̲ế̲ᴍ̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲l̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲r̲ả̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲v̲ô̲ ̲v̲à̲n̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲d̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲.̲ ̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ấ̲t̲ ̲v̲ả̲ ̲r̲a̲ ̲s̲a̲o̲ ̲v̲à̲ ̲h̲y̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲c̲ố̲ ̲g̲ắ̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲o̲n̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲u̲y̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲”̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲u̲ô̲i̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲đ̲ề̲ ̲c̲a̲o̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ự̲ ̲k̲ỷ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲C̲h̲ị̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲v̲à̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲ấ̲p̲ ̲d̲ẫ̲n̲.̲ ̲N̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲k̲ế̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲,̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲9̲X̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲:̲ ̲“̲Q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲u̲y̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲.̲ ̲M̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲”̲.̲
̲S̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ă̲n̲g̲ ̲h̲o̲a̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲o̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲o̲ã̲n̲,̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲g̲ũ̲i̲ ̲m̲ẹ̲.̲

̲C̲h̲ị̲ ̲t̲h̲ổ̲ ̲l̲ộ̲:̲ ̲“̲Đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲ ̲b̲ỉ̲m̲ ̲s̲ữ̲a̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ẹ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲â̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲c̲â̲n̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲ặ̲t̲ ̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲n̲à̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲”̲.̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM