Trang chủ » Đời sống
30/10/2022 19:47

Đx1876

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼.i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼.ậ̼n̼ ̼c̼.ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼”̼l̼.ì̼.a̼ ̼đ̼.ờ̼i̼”̼ T̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼s̼.̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼,̼ ̼b̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼.̼

C̼ú̼ ̼đ̼â̼.̼m̼ ̼c̼.̼ự̼c̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼.̼ắ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼ô̼.̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼.̼m̼ ̼c̼.̼ự̼c̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼.̼ắ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼0̼ ̼m̼g̼/̼1̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼ú̼y̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼n̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼B̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼.̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼.̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼.̼ệ̼t̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼n̼g̼ă̼m̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼9̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼.̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ặ̼.̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼.̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼m̼.̼ổ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼.̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼5̼0̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼.̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼.̼u̼ ̼x̼.̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼“̼M̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼.̼n̼ ̼t̼.̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼u̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼í̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM