Trang chủ » Đời sống
11/11/2022 12:56

Cơ trưởng

sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ: ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴏᴇɪɴɢ 777 ᴄ*ᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛ*ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ,ɴᴀ́ᴏ ʟᴏᴀ̣ɴ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ

ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ ᴆᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̛ɴ 150 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴀɴɢ ɪʙᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪʀᴡᴀʏs ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴏᴇɪɴɢ 777-300ᴇʀ ᴄ.ᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴅᴀ̂̃ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏ.ɴɢ.

ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴋᴇ́ᴏ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̃ɪ ᴆᴏ̂̃ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ɢᴀ sᴏ̂́ 4 ᴏ̛̉ sᴀ̂ɴ ʙᴀʏ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴋᴜᴡᴀɪᴛ. ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴜᴡᴀɪᴛ ᴀɪʀᴡᴀʏs xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

“ʙᴀɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴜᴡᴀɪᴛ ᴀɪʀᴡᴀʏs xɪɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ sᴀ̂ᴜ sᴀ̆́ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ xᴀ̂́ᴜ sᴏ̂́”, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜʏ ʜᴜ̛̃ᴜ: ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴏᴇɪɴɢ 777 ᴄᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜʏ ʜᴜ̛̃ᴜ: ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ʙᴏᴇɪɴɢ 777 ᴄᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̃ɴɢ ᴋᴜᴡᴀɪᴛ ᴀɪʀᴡᴀʏs.

ᴋᴜᴡᴀɪᴛ ᴀɪʀᴡᴀʏs ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏᴀ̀ɴ ʜᴀʏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣. ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʜᴏ̣ ᴆᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴆᴀ̂́ᴛ.

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ɪʙᴛ

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM